Disclaimer

Deze disclaimer heeft tot doel de gebruiksregels voor de website te regelen en de gebruikers van deze website te beschermen. Als u meent niet te kunnen instemmen met de gehele inhoud van alle bepalingen van onderhavige disclaimer, dan raden wij u aan om de website niet (verder) te gebruiken maar deze daarentegen onmiddellijk te verlaten. De websites kotmonsieur.be, kotmonsieur.com en kotmessieur.be wordt uitgegeven door en is eigendom van Kotmonsieur, Victor van den brande, 2500 Lier, Mechelsesteenweg 360. In het tegenovergestelde geval, namelijk door op gelijk welke wijze (verder) gebruik te maken van deze website, deze te bekijken, te verzenden, (in cache) op te slaan, of de erop vermelde diensten te gebruiken, bevestigt u kennis genomen te hebben van voorliggende voorwaarden, deze te begrijpen en de bepalingen en inhoud ervan te aanvaarden. Deze bepalingen kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging. Enige vermeldingen betreffende de details van goederen en diensten die op deze website worden aangeboden, daaronder begrepen het uitizcht, de modaliteiten en de prijzen ervan, impliceren in geen enkel geval enig bindend aanbod om deze producten te verkopen/verhuren of deze diensten te leveren. Alle goederen en diensten vermeld op deze website, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid ervan, zijn als dusdanig aan wijziging onderhevig en kunnen op eender welk moment verwijderd worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging. Kotmonsieur kan niet garanderen en/of waarborgen dat enige vermeldingen betreffende de goederen en diensten overeenstemmen met de werkelijkheid, en kan in het bijzonder niet garanderen dat de op deze website geplaatste afbeeldingen en/of andere visuele voorstellingen overeenkomen met het daadwerkelijke uitzicht en/of de werkelijke eigenschappen van de afgebeelde goederen. Kotmonsieur streeft ernaar alle informatie op deze website zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig, pertinent, bruikbaar en actueel mogelijk te houden. Zij is echter slechts gebonden door een inspanningsverbintenis, en ondanks de bijzondere inspanningen van Kotmonsieur kan het inderdaad gebeuren dat de geafficheerde informatie niet volledig met de werkelijkheid overeenstemt. Kotmonsieur kan de volledigheid, juistheid, begrijpelijkheid, nauwkeurigheid, pertinentie, bruikbaarheid of actualiteit van de informatie op deze website dan ook niet garanderen of waarborgen. De beelden vormen een realistische weergave, zonder echter dat deze tot materiële of juridische grond van welke aard dan ook kunnen dienen. Alle prijzen, berichten, beelden en gegevens zijn onder voorbehoud van type, teken en programmeerfouten. De materialen en uitvoeringswijzen kunnen ten alle tijden worden gewijzigd. Er kan op geen enkel ogenblik een overeenkomst tot stand komen op basis van de gepubliceerde gegevens. Kotmonsieur wijst er op dat er voor meer informatie steeds contact kan worden opgenomen. U stemt ermee in dat Kotmonsieur wordt ontheven en ontslagen van en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige (wettelijke dan wel contractuele) aansprakelijkheid in verband met enige schade en/of verlies met betrekking tot enige en alle aspecten van deze website en/of de inhoud ervan en de erop vermelde gegevens en/of informatie. Tevens stemt u er uitdrukkelijk mee in de website op eigen risico te gebruiken, en ontheft u Kotmonsieur hierbij van enige en alle aansprakelijkheid ten gevolge van enige mogelijke schade of enig mogelijk verlies, daaronder begrepen eventuele elementen die uw software of hardware kunnen aantasten, inclusief maar niet beperkt tot virussen, spam, spyware en andere. Kotmonsieur verbindt er zich niet toe deze website te controleren op de afwezigheid van dergelijke elementen. Deze website, zijn vorm, de wijze waarop deze getoond wordt, daaronder begrepen het grafisch ontwerp ervan en de code in HTML, JAVA, JAVA Script of andere codes, alsmede al het materiaal dat zich op deze website bevindt, inclusief alle teksten, afbeeldingen, beelden, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden, is auteursrechtelijk beschermd door de Belgische en Europese wetten en regelgeving alsmede door de internationale verdragen en akkoorden inzake de bescherming van auteursrechten, of door andere rechten ter bescherming van de intellectuele eigendom in de breedste betekenis van het woord, en is als dusdanig de exclusieve eigendom van Kotmonsieur en/of daarmee verbonden vennootschappen en/of personen. Tenzij anders aangegeven zijn alle merken, logo's, namen, handelsmerken, en handelsnamen tevens eigendom van Kotmonsieur en/of daarmee verbonden vennootschappen en mogen derhalve nooit door derden, daaronder begrepen uzelf, worden gebruikt, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kotmonsieur. Misbruik hiervan zal vervolgd worden. De toegang tot de website impliceert onder geen enkel beding dat aan u als gebruiker enig intellectueel recht wordt overgedragen, of dat aan u enige licentie of andere toelating zou worden verleend. Geen enkel onderdeel of aspect van en geen enkel materiaal op deze website mag geheel dan wel gedeeltelijk gekopieerd, ‘scraped’ (scraping), gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden, gewijzigd, verspreid, of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Dit verbod geldt ongeacht het gebruikte procedé en ongeacht de duur van de betwiste handeling. Deze website en de inhoud ervan mogen enkel voor strikt persoonlijk gebruik aangewend worden, en elk gebruik voor commerciële of andere doeleinden is strikt verboden. Het is niet toegestaan deze website op enigerlei wijze de te gebruiken aan de hand van enige robot, spider, crawler of ander geautomatiseerd apparaat, noch om enig handmatig proces te gebruiken teneinde deze website of de inhoud ervan te monitoren en/of te kopiëren. Het gebruik van de op deze website vermelde diensten is onderworpen aan de algemene voorwaarden of bijzondere contractuele bepalingen van Kotmonsieur. U dient de op deze website vermelde diensten te gebruiken overeenkomstig de onderhavige disclaimer, de algemene voorwaarden, de wet, de goede zeden en de openbare orde. Deze website en de op deze website vermelde diensten zijn niet beschikbaar voor minderjarigen. Als u nog geen achttien jaar oud bent, mag u de website niet gebruiken maar kunt u ons desgevallend rechtstreeks contacteren verdere informatie. Deze website is aan het Belgische recht onderworpen.

Contact

Start je zoektocht hier!